ธนาคาร ธกส

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
15 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
สมัครแอพ ธกส เพื่อใช้งานบริการออนไลน์ดีๆ
รายได้ผู้กู้
ไม่เกิน 30,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่มีดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 24 เดือน
สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน
กู้เงินกับ ธกส บริการเงินกู้สมัครง่ายเงื่อนไขน้อย

ธนาคาร ธกส..พัฒนาอย่างยั่งยืนแก้ปัญหาความยากจนระดับชนบท 

 

ธนาคาร ธกส ธนาคารประเภทกิจการรัฐวิสาหกิจเพื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกสินเชื่อธนาคาร ธกส โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการอย่างไรบ้างมาดูความสำคัญในการดำเนินกิจการที่ควรรู้ 

 

ธนาคาร ธกสพัฒนาอย่างยั่งยืนแก้ปัญหาความยากจนระดับชนบท 

ธนาคาร ธกส ธนาคารที่ถูกจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้องการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มประชาชนระดับชนบทซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร สินเชื่อธนาคาร ธกส จึงเป็นรูปแบบที่จะส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเงิน โดยมีดอกเบี้ยกู้เงิน ธกสที่ต่ำและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูตามสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นเป็นโครงการให้เงินช่วยเหลือแก้ปัญหาในช่วงที่เกิดอุทกภัยบางพื้นที่ แก่กลุ่มผู้ที่ทำอาชีพด้านเกษตรกรรม 

การที่มีสินเชื่อธนาคาร ธกส จึงเป็นการช่วยให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์เอกชนรวมทั้งหนี้นอกระบบในอัตราที่สูงเกินไปไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจไม่พัฒนา ติดต่อธนาคาร ธกส 02 555 0555

ธนาคาร ธกส วัตถุประสงค์การดำเนินกิจการ  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มียุทธศาสตร์ในการดำเนินกิจการโดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นธนาคารพัฒนากลุ่มเกษตรกรชนบทที่ยั่งยืน ธนาคาร ธกส ยังมีพันธกิจที่จะต้องรักษาไว้คือต้องการการเป็นศูนย์กลางทางการเงินแบบครบวงจร และมีวัตถุประสงค์มุ่นเน้นความทันสมัย บริการขอสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่อยู่ในภาคชนบทรากหญ้า ธกส จะมีวัตถุประสงค์แนวทางในการพัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากรในรูปแบบของการมีธรรมาภิบาล สินเชื่อธนาคาร ธกสยังต้องมีการส่งเสริมเรื่องของการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อให้กลุ่มของเกษตรกรได้สามารถพัฒนาศักยภาพ และกู้เงิน ธกส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มคนชนบทรากหญ้า เมื่อเกษตรกร และภาคชุมชนเกิดความเข้มแข็งก็จะส่งเสริมให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนมีการพัฒนาสร้างสมดุลมากขึ้นและพัฒนาต่อไปตามลำดับ

ธนาคาร ธกสความสำคัญของการดำเนินกิจการ 

ธนาคาร ธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีแนวทางในการดำเนินกิจการถือเป็นธนาคารได้รับวิสาหกิจโดยตรงธนาคารได้รับวิสาหกิจโดยตรง ดังนั้น รูปแบบธกส ของการจัดทำแผนงานหลายปีและรูปแบบการดำเนินกิจการก็จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินแผนพัฒนาประเทศที่ทางภาครัฐได้กำหนดไว้โดยตรง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีแนวทางในการดำเนินกิจการที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มของเกษตรกรไทยเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มของเกษตรกรไทยถือว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่มีจำนวนมากของประเทศไทย เพราะพื้นที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรม แต่ความก้าวหน้าและวิถีชีวิตของกลุ่มเกษตรกรนั้นยังมีสถานภาพความยากจนอยู่สูง สินเชื่อธนาคาร ธกสจึงเอื้ออำนวยให้กับกลุ่มประชาชนเกษตรกรกลุ่มนี้โดยเฉพาะ 

Scroll to Top